Har vi plutselig fått en hensynsløs gangster til ordfører i byen?

Publisert 12/11/2021 - kl. 13:12 CET

Forfatter: Geir Stenersen

Ordføreren i Tromsø ber regjeringen innføre koronapass nå. En valgt leder som prøver å løse sivilsamfunnets politiske utfordringer med en kortsynt og perspektivløs fascistoid tilnærming, er han tilliten verd?

Bindersinitiativet fanget opp dette innlegget som først ble publisert på Facebook. 

Manipulert bilde - “Gangster-politiker”.

Har vi plutselig fått en hensynsløs gangster til ordfører her i byen?

En som driter i frihet, demokrati, Norges Grunnlov, Nürnberg-kodeks, Helsinki-deklarasjon, borgerrettigheter, menneskerettigheter og allmenn anstendighet – så lenge hans merkantile interesser blir ivaretatt på en mest mulig profitabel måte?

Og allmuen samtidig kan lulles inn i falsk trygghet.

Alt som er ‘bra for business’ er bra for folket, lissom …?

Det kan jaggumeg se forskjellig ut, realitetene tatt i betraktning.

Ikke minst når han utrolig nok også lyver oss rett opp i trynet med å påstå at:

«[…] situasjonen nå er at de som ikke er vaksinert, er de som smitter andre.»

… mens fagfolk og anerkjente medisinske tidsskrifter fastslår det stikk motsatte:

At va[ks]inerte og uva[ks]inerte er omtrent like smittsomme, og at det finnes en mengde premisser og scenarier der va[ks]iner – og såkalt ‘fullva[ks]inerte’ – bidrar til MER smittespredning enn uva[ks]inerte.

Her er forresten en grei redegjørelse fra professor Elling Ulvestad ved Pandemisenteret i Bergen (https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/Rr4rEA/vaksinerte-er-ogsaa-smittebaerere) – en fagmann som vel må kunne antas å ha LITT mer peiling på smittsomme sykdommer enn Gunnar Wilhelmsen og de fleste andre covid-angstdrevne konforme, totalitære, irrasjonelle apartheid-entusiaster her i Tromsø-byen.

Ulvestad fokuserer rett nok på helsepersonell, men argumentasjonen og faktagrunnlaget gjelder oss alle.

****

«Vaksinerte er også smittebærere […]

Å PÅSTÅ AT VAKSINERTE PERSONER HAR 80 PROSENT MINDRE RISIKO FOR Å BLI SMITTET, SLIK PREBEN AAVITSLAND I FHI GJØR, ER DIREKTE FEIL, MENER PROFESSOR ELLING ULVESTAD.

Korona: Å sortere helsepersonell etter vaksinasjonsstatus har lite for seg. Alle kan smittes og alle må være aktsomme.

Siden helsepersonell skal ivareta de sykeste i samfunnet, må personalet ta nødvendige forholdsregler for å hindre videreføring av smitte til pasientene de behandler. Et viktig spørsmål – som har vært heftig debattert blant annet i BT, er hvorvidt vaksinert helsepersonell kan tillate seg å slakke mer ned på forholdsreglene enn uvaksinert personell.

Svar på spørsmålet er todelt – nå som de fleste pasienter i risikogruppene er vaksinert, kan alt helsepersonell tillate seg å slakke noe ned på smittevernrutinene. Men å sortere helsepersonell etter vaksinasjonsstatus har lite for seg.

Før jeg begrunner svaret, er det nødvendig å få frem at svaret ikke rokker ved begrunnelsen for vaksinasjon mot covid-19. Flere studier har vist at vaksinerte er mindre utsatt for å utvikle sykdom enn uvaksinerte, og argumentet gjelder selvsagt også for helsepersonell. Svaret vil derimot måtte gå i rette med utsagn som lover mer enn hva forskningsdata tillater.

Å påstå, slik Folkehelseinstituttets Preben Aavitsland gjør i BT – at vaksinerte personer har ‘80 prosent mindre risiko for i det hele tatt å bli smittet’, er direkte feil. Dette utsagnet må bero på en misforståelse av forskningslitteraturen. Å påstå at vaksinasjon gir ‘20–40 prosent redusert risiko for å smitte videre’, og derpå begrunne utsagnet med data fra en artikkel som ennå ikke er fagfellevurdert, er heller ikke tillitvekkende.

CDC – den amerikanske søsterorganisasjonen til Folkehelseinstituttet – betoner at vaksinerte personer som er smittet med deltavarianten av viruset, kan ha like store mengder virusmateriale i munnhulen som uvaksinerte. Noe som underbygges av en britisk studie publisert i Lancet Infectious Diseaes 28. oktober 2021.

Lancet-studien dokumenterer i tillegg at det ikke er forskjell mellom vaksinerte og uvaksinerte når det gjelder videresmitte av deltavarianten.

På Mikrobiologisk avdeling har vi flere ganger sett at tilsvarende gjelder for Norge – fullvaksinerte som undersøkes som ledd i smittesporing, kan ha svært høye nivåer av koronaviruset i luftveisprøver. I høst har vi dessuten sett at deltavarianten har vært dominerende.

Det er derfor urovekkende dersom Aavitsland og Folkehelseinstituttet nå velger å ignorere foreliggende kunnskap i sine anbefalinger.

Forskning på vaksiners smittehindrende effektivitet gjøres ved å sammenlikne forskjell i smitteutfall mellom vaksinerte og uvaksinerte grupper av befolkningen. Studier på gruppenivå er viktige fordi de indikerer hvordan det forholder seg i det store og hele.

På sykehjem eller sykehus er vi i tillegg interessert i den enkelte helsearbeiders smittsomhet. Det som teller i den praktiske hverdagen, er om pasienten risikerer å bli smittet av en helsearbeider eller ikke. Når vi vet at fullvaksinert helsepersonell kan smitte viruset videre, er dette en risiko som ikke kan ignoreres.

Med til resonnementet hører at 95 prosent av de ansatte ved sykehjem er vaksinerte. Dermed vil sannsynligheten for at en skrøpelig pasient møter på en smittsom vaksinert helsearbeider kunne være høyere enn sannsynligheten for at pasienten møter på en smittsom uvaksinert helsearbeider.

Dersom de uvaksinerte – men ikke de vaksinerte – ivaretar et godt smittevern, vil en gruppebasert studie dessuten kunne vise at det er farligere for en pasient å befinne seg i en institusjon med 95 prosent vaksinert personell enn i en institusjon med 95 prosent uvaksinert personell.

Scenariospekulasjoner til side – status pr. nå er at spesielt utsatte pasienter fortsatt bør beskyttes gjennom bruk av smittevernutstyr. Aktsomhet kan utøves av uvaksinert vel så godt som av vaksinert helsepersonell, slik det ble gjort før Norge fikk tilgang på vaksiner.

Såfremt aktsomheten overholdes, gis det ingen grunn til å omplassere uvaksinert helsepersonell.»

****

La meg til slutt få minne Gunnar Wilhelmsen og alle andre som i disse dager kryper frem med sitt totalitaristiske sinnelag og sin begrensede evne til helhetsforståelse og konsekvenstenkning om følgende:

Menneskerettigheter, frihet og frivillighet er ikke bare fikse, abstrakte idéer vi kan skalte og valte med etter eget forgodtbefinnende.

Det er ikke aspekter ved virkeligheten som kan stemmes over, eller endres og forkastes etter tilfeldige menneskers forgodtbefinnende – eller forbigående behov i samfunnet.

Det handler om reelle, naturgitte, lovfestede og dypt eksistensielle rettigheter. Som er ment å skulle beskyttes og fastholdes, i møtet med mobbens, angstens og diktaturets destruktive krefter.

Historien har til gagns vist oss alt det forjævlige som kan skje i et samfunn, dersom vi tillater våre ledere å forvalte disse grunnpilarene i samfunnet vårt på en utilstrekkelig og lemfeldig måte.

Derfor er det ekstremt beklagelig om en tilfeldig ordførers – eller endog befolkningsmajoritetens – uvitenskapelige, utilstrekkelige og beint ut fascistoide situasjonsforståelse skal få lov å skape splittelse, apartheid og skjerpede fronter i den ellers så inkluderende og trivelige byen Tromsø.

For ett år siden ville jeg ha sagt at vi da hadde fått en ordfører som ikke var tilliten verd – og som heller ikke var verdig sitt folk.

I dag mener jeg om mulig enda sterkere at en valgt leder som prøver å løse sivilsamfunnets politiske utfordringer med en kortsynt og perspektivløs fascistoid tilnærming ikke er tilliten verd.

Jeg er derimot begynt å bli mer usikker på det andre; hvorvidt vedkommende ikke er verdig sitt folk. 

Kanskje det rett og slett er majoriteten av Tromsøs befolkning som ikke lenger er verdig sin frihet og sine menneskerettigheter?

Kanskje majoriteten av Tromsøs borgere faktisk fortjener illusjonen av falsk trygghet? Og en hverdag i angstens lenker og vaxxinepassets apartheid?

Kanskje majoriteten har fått akkurat den ordføreren de fortjener?

I så fall kondolerer – og farvel frihet og anstendighet!

Og husk:

Den som tier samtykker.

Alltid.

NRK.no 12. november: https://www.nrk.no/norge/regjeringen-apner-for-lokale-koronasertifikat-1.15727586

Dagsnytt 18 11. november. Skremmende holdning fra Tromsø-ordføreren https://tv.nrk.no/se?v=NNFA56111121&t=514s

Støtt oss

Alle bidrag mottas med takk. Kontooverføring:

Bankkontonr: 9497.06.16939

Vipps: 730465

Likesinnede

Savner du å møte likesinnede i ditt nærmiljø? Det er mange som deler dine tanker og verdier. Finn trygghet sammen med andre.

Send en epost og merk med hvor du bor, så vil en som er fra eller rundt din kommune ta kontakt.

Andre artikler

Hvem har rappet den siste hjernecellen i NRK? - 28/01/2022 - kl. 08:14 CET

Hvorfor politikere, myndighetspersoner og journalister ikke forstår hva de gjør med samfunnet - 26/01/2022 - kl. 10:02 CET

Pest eller kolera – Hvordan vil du at passet skal fungere? - 16/01/2022 - kl. 13:21 CET

Hvem skal stå til ansvar? - 15/01/2022 - kl. 09:38 CET

Tobakkindustrien og Farmasøytindustrien er samme ulla - 13/01/2022 - kl. 08:01 CET

Det er vårt forhold til angst som er utfordringen - ikke koronapass - 12/01/2022 - kl. 16:23 CET

Frekkheten, medisinen og passet - 11/01/2022 - kl. 16:04 CET

Good bye Facebook - 09/01/2022 - kl. 18:52 CET

FHI har ingen ting de skulle sagt - og de innrømmer det egentlig selv - 08/01/2022 - kl. 11:00 CET

Døende COVID-19-pasient restituert etter at retten beordret et sykehuset til å gi ivermectin - 06/01/2022 - kl. 16:19 CET

Kan heller ikke sjefanalytikere få analysere situasjonen lenger uten å bli kansellert? - 05/01/2022 - kl. 18:44 CET

Flere land fraråder trådløs teknologi i barnehager og skoler - 04/01/2022 - kl. 14:44 CET

No heart feelings? - 22/12/2021 - kl. 18:06 CET

Spike-protein sykdom: Oppstår det en allergisk reaksjon den 8. dagen? - 20/12/2021 - kl. 11:16 CET

BindersInitiativet i 3SM Podden - 20/12/2021 - kl. 07:22 CET

Er tiden inne til å bygge lokale samfunn? - 19/12/2021 - kl. 12:07 CET

Ekkoet i elfenbenstårnet - 19/12/2021 - kl. 08:50 CET

Et innlegg fra hofta: En advarsel som burde ropes fra alle hustak! - 14/12/2021 - kl. 11:10 CET

Den verste smitten - 14/12/2021 - kl. 09:38 CET

Hvorfor Covid er iscenesatt av en liten gruppe maktmennesker, og folk flest ikke ser hva som skjer - 11/12/2021 - kl. 06:30 CET

Hva løser koronapasset, Stavanger Aftenblad? - 10/12/2021 - kl. 09:22 CET

TVANGSPASS FOR Å TA MEDISIN SOM IKKE VIRKER? - 09/12/2021 - kl. 07:39 CET

Presteparasitt blandt konfirmanter - en gave til kommunikasjonsekspertene - 08/12/2021 - kl. 07:05 CET

Er Dr. Anthony Fauci den gullstandarden norsk helsepolitikk strekker seg etter? - 04/12/2021 - kl. 09:31 CET

Oppskrift på å få saken "NEI til koronapass" inn i kommunestyret - 03/12/2021 - kl. 18:39 CET

Fem måter å manipulere deg til å ta Covid-vaksinen på - 01/12/2021 - kl. 09:31 CET

Jeg tror på et samfunn med like muligheter for alle, uansett medisinske valg - 01/12/2021 - kl. 08:46 CET

Fortsett å si ifra! Det må flere stemmer til for å bryte den potensielle massehypnosen - 29/11/2021 - kl. 10:14 CET

PFIZERS DOBBELTMORAL - 29/11/2021 - kl. 08:39 CET

Er vi byttedyr i en sofistikert  “Revejakt”? - 26/11/2021 - kl. 20:52 CET

Absurditeten i å forhindre en katastrofe – frykt i krigstyper - 25/11/2021 - kl. 11:28 CET

Martine Barneklær A/S frifunnet for brudd på smittevernreglene - 24/11/2021 - kl. 13:33 CET

Samfunnsnødvendigheter og misbruk av monopolmakt. Takk, Elvia! - 24/11/2021 - kl. 08:11 CET

Hvem er vi? - 21/11/2021 - kl. 18:23 CET

Koronapasset kan nå tas i bruk - men hva skal det egentlig brukes til? - 20/11/2021 - kl. 14:33 CET

Hvorfor tar dere ikke oss el-overfølsomme med på råd når dere skal bestemme vår skjebne? - 19/11/2021 - kl. 13:37 CET

Hvem Eier Verden? - 19/11/2021 - kl. 08:19 CET

Smittevernstaten 2.0 – Det handler om demokratiet - 17/11/2021 - kl. 14:30 CET

Frykt er et bevisst politisk våpen - heksejakt er ikke noe nytt fenomen - 13/11/2021 - kl. 12:23 CET

Den som Pfizker lyver - 11/11/2021 - kl. 08:41 CET

SOS fra Australia - 09/11/2021 - kl. 11:16 CET

Hovedstrømsmediene har fått med seg den siste Pfizerskandalen - BRA! - 08/11/2021 - kl. 12:45 CET

Når frykt styrer - hva skjer da med de grunnleggende rettighetene vi tar for gitt? - 05/11/2021 - kl. 14:11 CET

Er nyheten fortsatt en nyhet når den blir «dyttet» av atferdsforskere?  - 04/11/2021 - kl. 17:47 CET

Bindersinitiativet sender åpent brev til statsrådene - vaksinering av barn og unge må stanse! - 02/11/2021 - kl. 13:44 CET

Ny pressekonferanse i EU-parlamentet om falsk agenda og at ingen av lovnadene var sanne - 01/11/2021 - kl. 17:32 CET

Psykopatenes diktatur - 31/10/2021 - kl. 15:50 CET

Støtt garantistene for vårt opplyste demokrati mens vi har dem - 28/10/2021 - kl. 11:11 CET

Økt dødelighet i EU til tross for massevaksinasjon - 26/10/2021 - kl. 12:36 CET

EU parlamentet reiser spørsmål ved vaksinekrav-agendaen - 25/10/2021 - kl. 12:39 CET

Norsk strålevern i et vakuum? - 22/10/2021 - kl. 10:29 CET

Hverdagsaktiviteter vil ikke være tilgjengelige for de uvaksinerte, sier Jacinda Ardern - 21/10/2021 - kl. 13:28 CET

Facebook vil skape parallelle virkeligheter og skifte navn - 20/10/2021 - kl. 08:13 CET

Globalt angrep på ytringsfrihet - 19/10/2021 - kl. 10:45 CET

Konspirasjonsteorier, konspirasjonspraksis og pressens rolle - 16/10/2021 - kl. 11:58 CET

Vitne forteller om hjertestans på en 13 år gammel frisk jente - 15/10/2021 - kl. 07:57 CET

WEF former verden i sitt bilde på bekostning av demokratiet - 12/10/2021 - kl. 16:12 CET

Danmark, Sverige, Finland og Island stopper Moderna vaksine. Hva gjør Norge? - 11/10/2021 - kl. 17:44 CET

Ytringsfrihet på norsk - 09/10/2021 - kl. 13:36 CET

Absurditetene kommer så gradvis - 08/10/2021 - kl. 08:24 CET

Busstur til Norge endte i retten - 06/10/2021 - kl. 09:10 CET

Ny studie - Israel på topp igjen - trendlinjen mellom land: «flinkest» er «verst» - 05/10/2021 - kl. 12:01 CET

Australske NSW delstatsminister Gladys Berejiklian går av - 04/10/2021 - kl. 17:10 CET

Borgerplikt, frivillighet og trusler - 02/10/2021 - kl. 15:08 CET

Hvorfor har Helsedirektoratet fjernet sanntid-systemet Klinisk relevant? - 30/09/2021 - kl. 09:58 CET

Over 3000 leger og forskere signerer en erklæring; forbrytelser mot menneskeheten - 29/09/2021 - kl. 19:20 CET

Forholdsmessighet i koronaens tid? - 28/09/2021 - kl. 15:53 CET

Hjernevasket og detaljstyrt i halvannet år - 28/09/2021 - kl. 14:26 CET

Jeg feirer jeg også! - 27/09/2021 - kl. 13:58 CET

Umenneskelig vaksinepress - 27/09/2021 - kl. 12:36 CET

Erfaring fra en ambulansesjåfør i frontlinjen - 27/09/2021 - kl. 12:16 CET

Følte seg presset til å ta koronavaksine – så fikk hun hjertebetennelse - 26/09/2021 - kl. 11:04 CET

Travel natt for politiet - 26/09/2021 - kl. 10:56 CET

Gjenåpning - hva er det vi egentlig feirer? - 25/09/2021 - kl. 18:22 CET

Helsesjefen i Haugesund bruker hersketeknikker for å sette befolkningen under vaksinepress - 24/09/2021 - kl. 10:43 CET

Er helsemyndighetene tydelige på at vaksinen er valgfri? - 23/09/2021 - kl. 08:03 CET

Saklig vaksineinfo fra lokalavisen Solabladet - 20/09/2021 - kl. 13:50 CET

FHI's «anbefaling» 12-15 år - 18/09/2021 - kl. 19:06 CET

Har skolehelsetjenesten blod på hendene disse ukene? - 18/09/2021 - kl. 18:32 CET

Tegningen er fra året jeg ble født - 18/09/2021 - kl. 17:19 CET

NRK antyder: hjertemuskelbetennelse er et kult solidaritetsprosjekt - 17/09/2021 - kl. 15:43 CET