Flere land fraråder trådløs teknologi i barnehager og skoler

Publisert 04/01/2022 - kl. 14:44 CET

Forfatter: Ingrid Wreden Kåss

Flere land har innført lover som forbyr trådløs teknologi i barnehager, og som begrenser eller forbyr bruk av WiFi i barneskoler. De frykter barna utsettes for helserisiko og kan ta skade av strålingen. I Norge benyttes trådløs teknologi stadig mer av de yngste.

Bildekreditt: Unsplash @bethbapchurch

Mange småbarn er fortrolige med nettbrett, smarttelefoner og pc-er lenge før de kan lese og skrive – og noen til og med før de kan snakke rent. Stadig mer av barndommen – og av livet – tilbringes sittende foran en skjerm. På svært kort tid er digital teknologi blitt en selvfølgelig del av barnas hverdag, både hjemme, i skolen og i barnehagen.

Det har ikke skortet på advarsler: Fysioterapeuter har uttrykt bekymring vedrørende stillesitting og sittestilling. Barnepsykologer og andre fagfolk har stått fram i media og hevdet at all skjermtiden ikke er bra for barnas psykiske helse og kan hemme utviklingen av sosiale evner, særlig hos de minste.  Noen har dessuten pekt på at visse typer spill og sosiale medier kan være avhengighetsskapende på en måte barn ikke er i stand til å takle. Avhengigheten som skapes hos enkelte barn, er så sterk at den kan sammenliknes med rusmidler ingen ville tenke på å gi til mindreårige, har det blitt hevdet. 

Men hva med selve strålingen fra teknologien? Kan den virkelig være en helserisiko, slik enkelte land synes å mene? 

Vi blir fortalt av myndighetene her hjemme at teknologien er trygg. Så hvorfor er ikke alle andre lands myndigheter enige? Hvorfor innfører noen land forsiktighetstiltak i skoler og barnehager, mens land som Norge går motsatt vei?

Et dypt splittet fagfelt
Noe av svaret ligger i at fagfeltet er dypt splittet i to i synet på hvilke strålenivåer som er skadelige. Det norske strålevernet har valgt – gjennom strålevernforskriften - å basere sin strålevernpolitikk på anbefalingene fra en privat tyskregistrert stiftelse (ICNIRP), samt et lite miljø av forskere knyttet til denne stiftelsen. Disse forskerne hevder at bare stråling som er sterk nok til å gi oppvarmingsskader, er skadelig. Men ICNIRP er en kontroversiell organisasjon. Den er blitt kritisert for nære bånd til telekom- og forsvarsindustri, og for å i praksis fungere som en slags interesseorganisasjon for den bransjen den skal bidra til å regulere. Samt for å se bort fra resultatene i et klart flertall av publiserte studier gjennom flere tiår. I tillegg har ICNIRP-nettverket overraskende lite medisinsk og biologisk kompetanse blant sine forskere. Det samme gjelder ICNIRPS lille avlegger i Verdens helseorganisasjon (WHO), The International EMF Project. Dette er et tomannskontor som består av en antennespesialist og hennes sekretær. Kontoret ble stiftet av ICNIRPs første leder, som ifølge NRK  – skjult gjennom en tredjepart – mottok penger til kontorets prosjekter fra telekom-bransjen. WHO-kontoret er fortsatt sterkt knyttet til ICNIRP-nettverket gjennom samarbeidsprosjekter.  

Mange internasjonale stråleforskere er uenige i ICNIRP-forskernes konklusjoner, og mener forskningen klart viser at helseskader også oppstår langt under oppvarmingsnivå. De mener det nå er på høy tid å innføre føre-var-tiltak – som f.eks. å bruke kablede istedenfor trådløse løsninger, der det er mulig, for å redusere spesielt små barns eksponering for den pulsede mikrobølgestrålingen fra trådløs teknologi.

Det journalistiske gravenettverket Investigate Europe har avdekket at et stort antall publiserte studier konkluderer med klare funn av skadevirkninger fra eksponering for stråling fra trådløs teknologi, som mobilstråling og WiFi. Dette gjelder også på nivåer godt under de tillatte grenseverdiene. Eksempler på slike skadevirkninger er: oksidativt stress og DNA-skaderenkelte kreftformer, skader på fertilitet og reproduksjon, nervesystemskader og kognitive skadevirkninger. I tillegg er all stråling fra trådløs teknologi klassifisert av WHO som «mulig kreftfremkallende» for mennesker siden 2011.

De mange vitenskapelige funnene har utløst sterke advarsler fra en rekke erfarne stråleforskere og andre fagfolk, som mener at hverdagsstrålingen bør reduseres, og at spesielt barn, unge og gravide må beskyttes bedre. Disse forskerne ber også om at utrullingen av 5G stoppes, inntil man vet mer om helsevirkningene fra denne teknologien.

Offentlige ekspertutvalg advarer
De siste årene har også flere statlig oppnevnte ekspertgrupper kommet til at stråling fra trådløs teknologi utgjør en mulig helserisiko, etter å ha gjennomgått relevante studier: 

Det statlige sveitsiske BERENIS-utvalget konkluderte nylig med at såkalt svake elektromagnetiske felt (EMF) – herunder samme type stråling som fra trådløs teknologi – kan føre til negative endringer i oksidant-balansen (oksidativt stress), og at dette potensielt kan føre til alvorlige helseskader hos barn og sårbare grupper. Utvalget slår fast at majoriteten av studiene finner at eksponeringen for svake elektromagnetiske felt er knyttet til betydelig grad av oksidativt stress.

Et offentlig fransk ekspertutvalg (ANSES) har vist til mulige skadevirkninger på barns kognitive og mentale helse, basert på funn i flere studier. De anbefalte bl.a. at barns eksponering for mobiltelefoni reduseres.  

Stadig flere land har i løpet av de siste ti årene begynt å ta advarslene på alvor.  
Under følger noen eksempler på land som har innført føre-var-tiltak for å beskytte barn mot mistenkt risiko for skadevirkninger:

Frankrike
I Frankrike er det vedtatt forbud mot WiFi i barnehager med småbarnsavdelinger og tilsvarende institusjoner for de minste barna. På offentlige barneskoler skal WiFi kun brukes når det er pedagogisk begrunnet, og det trådløse nettet skal ellers være avslått. Det anbefales å bruke kablet nett framfor WiFi der det er mulig. Bruk av smarttelefoner er forbudt for både lærere og elever i offentlige barne- og ungdomsskoler. Dette gjelder hele skolens område, både inne og ute.

Frankrike har tidligere hatt offentlige kampanjer med informasjon om hvordan man reduserer eksponeringen for stråling fra mobiltelefoner. Fra 2019 anbefaler landets helsemyndigheter dessuten gravide og tenåringer å holde mobilen unna magen og reproduktive organer.  

Kypros
Kypros forbyr bruk av WiFi både i offentlige barnehager og i klasserommene på landets offentlige barneskoler. Under korona ble det gitt en offentlig anbefaling om å la barna bruke kablet internett – istedenfor WiFi – til hjemmeskole, og å slå av WiFi og mobildata. De har også gjennomført statlig finansierte informasjonskampanjer som skal lære folk å redusere eksponeringen for stråling fra trådløs teknologi i hverdagen, og beskytte spesielt barna mot stråling fra både mobiltelefoni og WiFi.  De har også hatt en kampanje for å lære gravide å beskytte fostrene sine mot stråling fra all trådløs teknologi. 
 Også minst ett kypriotisk sykehus har innført strålingsreduserende tiltak – der har de fjernet WiFi fra barneavdelinger og også forbudt bruk av mobiltelefoner på disse.

Belgia
Belgia har (i likhet med flere andre land) langt lavere grenseverdier for stråling enn Norge. Brussel nektet i 2019 å heve grenseverdiene for å legge til rette for 5G. I Ghent i Belgia er WiFi er forbudt i førskoler og barnehager.

Israel
Det israelske utdanningsdepartementet anbefaler bruk av kablet nett istedenfor WiFi i skolen. I følge retningslinjene er trådløs teknologi forbudt i barnehager og førskoler. Det er også anbefalt at bruk av internett generelt begrenses i småskolen. Bruk av mobiltelefoner er forbudt i skoletiden, både for elever, lærere og annen stab. Disse reglene og anbefalingene blir imidlertid ikke alltid fulgt i praksis.

Russland
 Russland har de siste årene innført en rekke føre-var-lover og anbefalinger for å redusere barns bruk av trådløs og digital teknologi i skolen.

Blant annet anbefalte russiske helsemyndigheter senest i 2020 landets barneskoler å unngå bruk av trådløs teknologi (som WiFi) i småskolen. Russland har også forbudt all bruk av smarttelefoner til opplæringsformål for alle under 18 år, både i og utenfor skolens område. Verken lesing av pensum eller skolerelaterte informasjonssøk på nettet skal gjøres med smarttelefon, presiseres det, noe som også gjelder ved hjemmeskole under korona. Myndighetene anbefaler videre at det brukes lærebøker framfor internett ved hjemmeundervisning i barneskolen. Barn under 6 år skal ikke bruke skjermteknologi som en del av hjemmeundervisningen i det hele tatt. De understreker videre at barn mellom 6 og 12 år også generelt bør bruke skjermteknologi minst mulig, og uansett ikke tilbringe mer enn maksimalt 2 timer foran en skjerm i løpet av en dag, inkludert tv-titting. For elever mellom 12 og 18 år bør den samlede daglige skjermtiden, også inkludert tv-titting, ikke overskride 3,5-4 timer.

For alle elever under 18 som har fjernundervisning pga korona, anbefaler de russiske myndighetene kablet nett framfor WiFi ved bruk av digital teknologi i undervisningen. Der dette ikke lar seg gjennomføre, anbefaler de minst 5 meters avstand mellom ruteren og eleven. Ved fjernundervisning/hjemmeskole er som nevnt over bruk av smarttelefon forbudt, og nettbrett er kun tillatt som pedagogisk hjelpemiddel for elever over 15 år. 

Russland og østblokklandene har en lengre tradisjon enn Vesten når det gjelder å forske på og anerkjenne helsevirkninger på strålenivåer langt under det som gir skadelig oppvarming. Av den grunn har både Russland og flere østeuropeiske land langt lavere grenseverdier enn for eksempel Norge og USA. 

Bare tiden vil vise hvem som har rett. Imens deltar barna våre i det som kanskje kan betegnes som et storstilt folkehelseeksperiment. 

  

Noen utvalgte referanser (se også lenkene i teksten for flere referanser):

Miljøorganisasjonen Environmental Health Trust – som ledes av epidemiologen Dr. Devra Davis – har en oversikt med lenker til artikler om andre lands lover og anbefalinger når det gjelder spesielt barn og stråling:
https://ehtrust.org/policy/international-policy-actions-on-wireless/ 

I følgende kildesamling fra Folkets strålevern (Kåss & Halmøy 2020), finnes det lenker til et utvalg relevante ekspertrapporter, uttalelser fra fagorganisasjoner, forskerappeller, forskerbrev, artikler, studier, databaser etc.:
https://www.folkets-stralevern.no/wp-content/pdf/Kildesamling-2020-10-24.pdf  

Artikkel fra NRK Dokumentar om interessekonflikter i ICNIRP og WHO: (Børfjord, 2008) «Tre strålende menn»:
https://www.nrk.no/dokumentar/tre-stralende-menn-1.6231039 

Støtt oss

Alle bidrag mottas med takk. Kontooverføring:

Bankkontonr: 9497.06.16939

Vipps: 730465

Likesinnede

Savner du å møte likesinnede i ditt nærmiljø? Det er mange som deler dine tanker og verdier. Finn trygghet sammen med andre.

Send en epost og merk med hvor du bor, så vil en som er fra eller rundt din kommune ta kontakt.

Andre artikler

Hvem har rappet den siste hjernecellen i NRK? - 28/01/2022 - kl. 08:14 CET

Hvorfor politikere, myndighetspersoner og journalister ikke forstår hva de gjør med samfunnet - 26/01/2022 - kl. 10:02 CET

Pest eller kolera – Hvordan vil du at passet skal fungere? - 16/01/2022 - kl. 13:21 CET

Hvem skal stå til ansvar? - 15/01/2022 - kl. 09:38 CET

Tobakkindustrien og Farmasøytindustrien er samme ulla - 13/01/2022 - kl. 08:01 CET

Det er vårt forhold til angst som er utfordringen - ikke koronapass - 12/01/2022 - kl. 16:23 CET

Frekkheten, medisinen og passet - 11/01/2022 - kl. 16:04 CET

Good bye Facebook - 09/01/2022 - kl. 18:52 CET

FHI har ingen ting de skulle sagt - og de innrømmer det egentlig selv - 08/01/2022 - kl. 11:00 CET

Døende COVID-19-pasient restituert etter at retten beordret et sykehuset til å gi ivermectin - 06/01/2022 - kl. 16:19 CET

Kan heller ikke sjefanalytikere få analysere situasjonen lenger uten å bli kansellert? - 05/01/2022 - kl. 18:44 CET

No heart feelings? - 22/12/2021 - kl. 18:06 CET

Spike-protein sykdom: Oppstår det en allergisk reaksjon den 8. dagen? - 20/12/2021 - kl. 11:16 CET

BindersInitiativet i 3SM Podden - 20/12/2021 - kl. 07:22 CET

Er tiden inne til å bygge lokale samfunn? - 19/12/2021 - kl. 12:07 CET

Ekkoet i elfenbenstårnet - 19/12/2021 - kl. 08:50 CET

Et innlegg fra hofta: En advarsel som burde ropes fra alle hustak! - 14/12/2021 - kl. 11:10 CET

Den verste smitten - 14/12/2021 - kl. 09:38 CET

Hvorfor Covid er iscenesatt av en liten gruppe maktmennesker, og folk flest ikke ser hva som skjer - 11/12/2021 - kl. 06:30 CET

Hva løser koronapasset, Stavanger Aftenblad? - 10/12/2021 - kl. 09:22 CET

TVANGSPASS FOR Å TA MEDISIN SOM IKKE VIRKER? - 09/12/2021 - kl. 07:39 CET

Presteparasitt blandt konfirmanter - en gave til kommunikasjonsekspertene - 08/12/2021 - kl. 07:05 CET

Er Dr. Anthony Fauci den gullstandarden norsk helsepolitikk strekker seg etter? - 04/12/2021 - kl. 09:31 CET

Oppskrift på å få saken "NEI til koronapass" inn i kommunestyret - 03/12/2021 - kl. 18:39 CET

Fem måter å manipulere deg til å ta Covid-vaksinen på - 01/12/2021 - kl. 09:31 CET

Jeg tror på et samfunn med like muligheter for alle, uansett medisinske valg - 01/12/2021 - kl. 08:46 CET

Fortsett å si ifra! Det må flere stemmer til for å bryte den potensielle massehypnosen - 29/11/2021 - kl. 10:14 CET

PFIZERS DOBBELTMORAL - 29/11/2021 - kl. 08:39 CET

Er vi byttedyr i en sofistikert  “Revejakt”? - 26/11/2021 - kl. 20:52 CET

Absurditeten i å forhindre en katastrofe – frykt i krigstyper - 25/11/2021 - kl. 11:28 CET

Martine Barneklær A/S frifunnet for brudd på smittevernreglene - 24/11/2021 - kl. 13:33 CET

Samfunnsnødvendigheter og misbruk av monopolmakt. Takk, Elvia! - 24/11/2021 - kl. 08:11 CET

Hvem er vi? - 21/11/2021 - kl. 18:23 CET

Koronapasset kan nå tas i bruk - men hva skal det egentlig brukes til? - 20/11/2021 - kl. 14:33 CET

Hvorfor tar dere ikke oss el-overfølsomme med på råd når dere skal bestemme vår skjebne? - 19/11/2021 - kl. 13:37 CET

Hvem Eier Verden? - 19/11/2021 - kl. 08:19 CET

Smittevernstaten 2.0 – Det handler om demokratiet - 17/11/2021 - kl. 14:30 CET

Frykt er et bevisst politisk våpen - heksejakt er ikke noe nytt fenomen - 13/11/2021 - kl. 12:23 CET

Har vi plutselig fått en hensynsløs gangster til ordfører i byen? - 12/11/2021 - kl. 13:12 CET

Den som Pfizker lyver - 11/11/2021 - kl. 08:41 CET

SOS fra Australia - 09/11/2021 - kl. 11:16 CET

Hovedstrømsmediene har fått med seg den siste Pfizerskandalen - BRA! - 08/11/2021 - kl. 12:45 CET

Når frykt styrer - hva skjer da med de grunnleggende rettighetene vi tar for gitt? - 05/11/2021 - kl. 14:11 CET

Er nyheten fortsatt en nyhet når den blir «dyttet» av atferdsforskere?  - 04/11/2021 - kl. 17:47 CET

Bindersinitiativet sender åpent brev til statsrådene - vaksinering av barn og unge må stanse! - 02/11/2021 - kl. 13:44 CET

Ny pressekonferanse i EU-parlamentet om falsk agenda og at ingen av lovnadene var sanne - 01/11/2021 - kl. 17:32 CET

Psykopatenes diktatur - 31/10/2021 - kl. 15:50 CET

Støtt garantistene for vårt opplyste demokrati mens vi har dem - 28/10/2021 - kl. 11:11 CET

Økt dødelighet i EU til tross for massevaksinasjon - 26/10/2021 - kl. 12:36 CET

EU parlamentet reiser spørsmål ved vaksinekrav-agendaen - 25/10/2021 - kl. 12:39 CET

Norsk strålevern i et vakuum? - 22/10/2021 - kl. 10:29 CET

Hverdagsaktiviteter vil ikke være tilgjengelige for de uvaksinerte, sier Jacinda Ardern - 21/10/2021 - kl. 13:28 CET

Facebook vil skape parallelle virkeligheter og skifte navn - 20/10/2021 - kl. 08:13 CET

Globalt angrep på ytringsfrihet - 19/10/2021 - kl. 10:45 CET

Konspirasjonsteorier, konspirasjonspraksis og pressens rolle - 16/10/2021 - kl. 11:58 CET

Vitne forteller om hjertestans på en 13 år gammel frisk jente - 15/10/2021 - kl. 07:57 CET

WEF former verden i sitt bilde på bekostning av demokratiet - 12/10/2021 - kl. 16:12 CET

Danmark, Sverige, Finland og Island stopper Moderna vaksine. Hva gjør Norge? - 11/10/2021 - kl. 17:44 CET

Ytringsfrihet på norsk - 09/10/2021 - kl. 13:36 CET

Absurditetene kommer så gradvis - 08/10/2021 - kl. 08:24 CET

Busstur til Norge endte i retten - 06/10/2021 - kl. 09:10 CET

Ny studie - Israel på topp igjen - trendlinjen mellom land: «flinkest» er «verst» - 05/10/2021 - kl. 12:01 CET

Australske NSW delstatsminister Gladys Berejiklian går av - 04/10/2021 - kl. 17:10 CET

Borgerplikt, frivillighet og trusler - 02/10/2021 - kl. 15:08 CET

Hvorfor har Helsedirektoratet fjernet sanntid-systemet Klinisk relevant? - 30/09/2021 - kl. 09:58 CET

Over 3000 leger og forskere signerer en erklæring; forbrytelser mot menneskeheten - 29/09/2021 - kl. 19:20 CET

Forholdsmessighet i koronaens tid? - 28/09/2021 - kl. 15:53 CET

Hjernevasket og detaljstyrt i halvannet år - 28/09/2021 - kl. 14:26 CET

Jeg feirer jeg også! - 27/09/2021 - kl. 13:58 CET

Umenneskelig vaksinepress - 27/09/2021 - kl. 12:36 CET

Erfaring fra en ambulansesjåfør i frontlinjen - 27/09/2021 - kl. 12:16 CET

Følte seg presset til å ta koronavaksine – så fikk hun hjertebetennelse - 26/09/2021 - kl. 11:04 CET

Travel natt for politiet - 26/09/2021 - kl. 10:56 CET

Gjenåpning - hva er det vi egentlig feirer? - 25/09/2021 - kl. 18:22 CET

Helsesjefen i Haugesund bruker hersketeknikker for å sette befolkningen under vaksinepress - 24/09/2021 - kl. 10:43 CET

Er helsemyndighetene tydelige på at vaksinen er valgfri? - 23/09/2021 - kl. 08:03 CET

Saklig vaksineinfo fra lokalavisen Solabladet - 20/09/2021 - kl. 13:50 CET

FHI's «anbefaling» 12-15 år - 18/09/2021 - kl. 19:06 CET

Har skolehelsetjenesten blod på hendene disse ukene? - 18/09/2021 - kl. 18:32 CET

Tegningen er fra året jeg ble født - 18/09/2021 - kl. 17:19 CET

NRK antyder: hjertemuskelbetennelse er et kult solidaritetsprosjekt - 17/09/2021 - kl. 15:43 CET